Σκοπός του ΠΜΣ «Αρτηριακή Υπέρταση και Συνοδά Καρδιαγγειακά – Νεφρικά Νοσήματα» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της αρτηριακή υπέρτασης και των συνοδών καρδιαγγειακών και νεφρικών νοσημάτων.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών (ΜΔΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας

Η Περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε!!

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 
10 Σεπτεμβρίου 2022