Αρχική σελίδα » Αιτήσεις

Διαδικασία αίτησης

Το κείμενο της αίτησης υποψηφιότητας μπορείτε να το κατεβάσετε και από εδώ


Διαδικασία αίτησης

 • Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο e-mail: mschyperandkidney@gmail.com την αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ., η οποία διατίθεται στην ιστοσελίδα ανακοινώσεων της Κεντρικής Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών: school.med.uoa.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.: hypertasi.med.uoa.gr.   

Δικαιολογητικά που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας:

 1.     I.   Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται τα προσωπικά στοιχεία, o προπτυχιακός τίτλος σπουδών, οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών-εφόσον υπάρχουν, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και οι ανακοινώσεις σε συνέδρια-εφόσον υπάρχουν, η τυχόν επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία-εφόσον υπάρχει, καθώς και τα στοιχεία των υπευθύνων των συστατικών επιστολών. Δύναται να χρησιμοποιηθεί το Ευρωπαϊκό πρότυπο Europass.
 2.    II.   Σύντομο Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρεται για ποιους λόγους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο Π.Μ.Σ.
 • Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν μέσω e-mail και τηλεφωνικά για την ημερομηνία της προσωπικής συνέντευξης. 

Λοιπά έγγραφα που θα προσκομίζονται σε έντυπη μορφή κατά τη συνέντευξη:

 1. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου, με επίδειξη του πρωτοτύπου κατά την κατάθεση. Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ
 2. Φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών, με επίδειξη του πρωτοτύπου κατά την κατάθεση
 3. Αντίγραφο Διπλωματικής-Πτυχιακής Εργασίας-εφόσον υπάρχει
 4. Φωτοαντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, με επίδειξη του πρωτοτύπου κατά την κατάθεση-εφόσον υπάρχει
 5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές-εάν υπάρχουν
 6. Βεβαίωση υπεύθυνου Καθηγητή σε περίπτωση επιστημονικού έργου-ερευνητικής δραστηριότητας-εφόσον υπάρχει
 7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας-εάν υπάρχουν
 8. Δύο συστατικές επιστολές
 9. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.
 10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 
 11. Βεβαίωση εργοδότη/υπηρεσίας, εφόσον εργάζονται, ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα έχουν την άδεια να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους
 12. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/89 ότι ο υποψήφιος μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη και αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών του για όλα τα εξάμηνα
 13. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/89 ότι όλα τα υποβληθέντα φωτοαντίγραφα αποτελούν ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων

Κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλλε ώστε η Εξεταστική Επιτροπή να σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη.