Αρχική σελίδα » Πρόγραμμα εκπαίδευσης » Περιγραφή μαθημάτων

Περιγραφή μαθημάτων

Το μάθημα «Βασικές γνώσεις Καρδιαγγειακής Ιατρικής» καλύπτει τις κύριες αρχές φυσιολογίας του καρδιαγγειακού συστήματος, τις μεθόδους κλινικής και εργαστηριακής διερεύνησης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, και την παθοφυσιολογία και τις κλινικές εκδηλώσεις όλου του φάσματος της καρδιάς και των περιφερικών αγγείων.

Το μάθημα «Βασικές γνώσεις Νεφρολογίας» περιλαμβάνει τη φυσιολογία του νεφρού, τις μεθόδους εκτίμησης της νεφρικής λειτουργίας και τις παθήσεις του νεφρού και των νεφρικών αγγείων.

Το μάθημα «Βασικές γνώσεις Φαρμακολογίας» καλύπτει τους μηχανισμούς δράσεις, τις ενδείξεις και τις αντενδειξεις των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην καρδιαγγειακή ιατρική.

Το μάθημα «Βασικές γνώσεις απεικονιστικής Ιατρικής» αναλύει τις σύγχρονες μεθόδους απεικόνισης που χρησιμοποιούνται στην καρδιαγγειακή ιατρική (υπερηχογραφία, αξονική και μαγνητικής τομογραφία, πυρηνική ιατρική κ.α.) εστιάζοντας στις αρχές λειτουργίας, τις ενδείξεις, και τον ορθό τρόπο αξιολόγησης τους.

Το μάθημα «Βασικές αρχές θεραπευτικής καρδιαγγειακών νοσημάτων» αναλύει τη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση των επί μέρους καρδιαγγειακών νοσημάτων σε επίπεδο φαρμακευτικής και μη φαρμακευτικής παρέμβασης.

Το μάθημα «Βασικές διατροφικές αρχές» αναλύει τη δομή της σύχρονης διατροφής, την ενεργειακή αξία των τροφών, τα χαρακτηριστικά των κύριων διαιτών, και τις αρχές της υγιεινοδιαιτητικής θεραπείας στην καρδιαγγειακή πρόληψη.

Το μάθημα «Επιδημιολογία αρτηριακής υπέρτασης» περιλαμβάνει επιδημιολογικά στοιχεία επιπολασμού και επίπτωσης της υπέρτασης στην Ελλάδα και παγκοσμίως, τις συσχετίσεις με άλλες συννοσηρότητες, και δεδομένα καρδιαγγειακής, νεφρικής και ολικής πρόγνωσης των υπερτασικών ασθενών.

Το μάθημα «Αίτια υπέρτασης» αναλύει το σύνολο της αιτιοπαθογένειας της υπέρτασης συμπεριλαμβανομένων της ιδιοπαθούς μορφής και των δευτεροπαθών μορφών αυτής.

Το μάθημα «Φυσιολογία-Παθοφυσιολογία Υπέρτασης» περιλαμβάνει τους σύμπλοκους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς ανάπτυξης και εξέλιξης της ιδιοπαθούς και δευτεροπαθούς υπέρτασης και των επιπλοκών τις

Το μάθημα «Διαγνωστική προσέγγιση ιδιοπαθούς και δευτεροπαθούς υπέρτασης» αναλύει τον ορθό τρόπο προσέγγισης του υπερτασικού ασθενή σε κλινικό και εργαστηριακό επίπεδο για την εδραίωση της διάγνωσης της υπέρτασης, την ανεύρεση της αιτιολογίας της και την εκτίμηση των βλαβών σε όργανα-στόχους.

Το μάθημα «Καρδιαγγειακές επιπλοκές υπέρτασης» στοχεύει στην εκπαίδευση επί της διερεύνησης και διαχείρησης των υποκλινικών και κλινικών βλαβών στα όργανα-στόχους της υπέρτασης.

To μάθημα «Νεφρικές επιπλοκές υπέρτασης» περιλαμβάνει τους μηχανισμούς, τις κλινικές εκδηλώσεις και τη διαγνωστική προσέγγιση της επίδρασης της υπέρτασης στους νεφρούς και τα αγγεία της.

Το μάθημα «Αγγειακό εγκεφαλικό και υπέρταση» αναλύει την επιδημιολογία, την παθοφυσιολογία, τα κλινικά και απεικονιστικά χαρακτηριστικά και τις διαγνωστικές επιλογές των εγκεφαλικών επεισοδίων που εμφανίζονται στους υπερτασικούς ασθενείς.

Το μάθημα «Υγιειονοδιαιτητικές παρεμβάσεις και υπέρταση» αναλύει τα υγιεινοδιαιτητικά μέτρα της αντιμετώπισης της υπέρτασης, τα αναμενόμενα οφέλη και  τους περιορισμούς στη συμμόρφωση των ασθενών.

Το μάθημα «Φαρμακευτική θεραπεία υπέρτασης» περιγράφει τα αντιυπερτασικά φάρμακα 1ης και 2ης γραμμής (μηχανισμοί δράσης, ανεπιθύμητες ενέργειες, αλληλεπιδράσεις, δοσολογία) τους αλγόριθμους εφαρμογής τους, τους προτεινόμενους συνδυασμούς και τις σχετικές συστάσεις από τις κατευθυντήριες οδηγές.

Το μάθημα «Επεμβατική θεραπεία υπέρτασης» περιλαμβάνει τόσο τις επεμβατικές μεθόδους αντιμετώπισης της δευτεροπαθούς υπέρτασης (αγγειοπλαστικής νεφρικών αρτηριών κ.α.) όσο και τις νεώτερες μεθόδους αντιμετώπισης της πρωτοπαθούς υπέρτασης (απονεύρωση νεφρικών αρτηριών, ενεργοποίηση τασεουποδοχέων, αρτηριοφλεβώδης επικοινωνία κ.α.)

Το μάθημα «Επείγουσα υπέρταση» περιλαμβάνει τις υπερτασικές κρίσεις και αναλύει την ταξινόμηση τους, την προσέγγιση τους στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και την εφαρμογή θεραπείας.

Το μάθημα «Βιοστατιστική και μεθοδολογία της έρευνας» περιλαμβάνει τις γενικές αρχές της στατιστικής στην ιατρική, την ορθή αξιολόγηση των επιστημονικών εργασιών, τα είδη της έρευνας στην καρδιαγγειακή ιατρική, τις μεθόδους σχεδιασμού μελετών, και τη χρήση των βασικών στατιστικών μεθόδων όπως και των κύριων στατιστικών πακέτων για τη διεξαγωγή έρευνας.

Το μάθημα «Πρακτική άσκηση» περιλαμβάνει εκπαίδευση σε τακτικά εξωτερικά ιατρεία υπέρτασης, σε τμήμα επειγόντων περισταστικών και σε νεφρολογικές μονάδες όπου οι φοιτητές θα αποκτούν τις απαραίτητες δεξιότητες στη διαχείρηση του υπερτασικού ασθενούς, και των καρδιαγγειακών και νεφρικών επιπλοκών αλλά και στην αντιμετώπιση των επειγουσών καταστάσεων στην υπέρταση.

Στο Δ’ Εξάμηνο, ο φοιτητής θα εργασθεί επί διπλωματικής εργασίας (ερευνητική εργασία, ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ή μετα-ανάλυση) σε θέμα που άπτεται του ευρύτερου πεδίου της υπέρτασης και των συνοδών καρδιαγγειακών-νεφρικών  νοσημάτων σακχαρώδους διαβήτη υπό την επίβλεψη του Επιβλέποντος Καθηγητή.